https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 11.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+0310 ̐ cc 90 COM­BI­NING CANDRABINDU NON-SPACING CANDRABINDU
U+18935 𘤵 f0 98 a4 b5 TANGUT COMPONENT-310