https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
8 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+0026 & 26 AMPERSAND
U+06FD ÛŊ db bd ARABIC SIGN SINDHI AMPERSAND
U+214B ⅋ e2 85 8b TURNED AMPERSAND
U+FE60 īš  ef b9 a0 SMALL AMPERSAND
U+FF06 īŧ† ef bc 86 FULLWIDTH AMPERSAND
U+1F674 🙴 f0 9f 99 b4 HEAVY AMPERSAND OR­NA­MENT
U+1F675 đŸ™ĩ f0 9f 99 b5 SWASH AMPERSAND OR­NA­MENT
U+E0026 ķ €Ļ f3 a0 80 a6 TAG AMPERSAND