https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
583 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+14400 𔐀 f0 94 90 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A001
U+14401 𔐁 f0 94 90 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A002
U+14402 𔐂 f0 94 90 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A003
U+14403 𔐃 f0 94 90 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A004
U+14404 𔐄 f0 94 90 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A005
U+14405 𔐅 f0 94 90 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A006
U+14406 𔐆 f0 94 90 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A007
U+14407 𔐇 f0 94 90 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A008
U+14408 𔐈 f0 94 90 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A009
U+14409 𔐉 f0 94 90 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A010
U+1440A 𔐊 f0 94 90 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A010A
U+1440B 𔐋 f0 94 90 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A011
U+1440C 𔐌 f0 94 90 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A012
U+1440D 𔐍 f0 94 90 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A013
U+1440E 𔐎 f0 94 90 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A014
U+1440F 𔐏 f0 94 90 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A015
U+14410 𔐐 f0 94 90 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A016
U+14411 𔐑 f0 94 90 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A017
U+14412 𔐒 f0 94 90 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A018
U+14413 𔐓 f0 94 90 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A019
U+14414 𔐔 f0 94 90 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A020
U+14415 𔐕 f0 94 90 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A021
U+14416 𔐖 f0 94 90 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A022
U+14417 𔐗 f0 94 90 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A023
U+14418 𔐘 f0 94 90 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A024
U+14419 𔐙 f0 94 90 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A025
U+1441A 𔐚 f0 94 90 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A026
U+1441B 𔐛 f0 94 90 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A026A
U+1441C 𔐜 f0 94 90 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A027
U+1441D 𔐝 f0 94 90 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A028
U+1441E 𔐞 f0 94 90 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A029
U+1441F 𔐟 f0 94 90 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A030
U+14420 𔐠 f0 94 90 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A031
U+14421 𔐡 f0 94 90 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A032
U+14422 𔐢 f0 94 90 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A033
U+14423 𔐣 f0 94 90 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A034
U+14424 𔐤 f0 94 90 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A035
U+14425 𔐥 f0 94 90 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A036
U+14426 𔐦 f0 94 90 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A037
U+14427 𔐧 f0 94 90 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A038
U+14428 𔐨 f0 94 90 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A039
U+14429 𔐩 f0 94 90 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A039A
U+1442A 𔐪 f0 94 90 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A040
U+1442B 𔐫 f0 94 90 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A041
U+1442C 𔐬 f0 94 90 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A041A
U+1442D 𔐭 f0 94 90 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A042
U+1442E 𔐮 f0 94 90 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A043
U+1442F 𔐯 f0 94 90 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A044
U+14430 𔐰 f0 94 90 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A045
U+14431 𔐱 f0 94 90 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A045A
U+14432 𔐲 f0 94 90 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A046
U+14433 𔐳 f0 94 90 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A046A
U+14434 𔐴 f0 94 90 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A046B
U+14435 𔐵 f0 94 90 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A047
U+14436 𔐶 f0 94 90 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A048
U+14437 𔐷 f0 94 90 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A049
U+14438 𔐸 f0 94 90 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A050
U+14439 𔐹 f0 94 90 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A051
U+1443A 𔐺 f0 94 90 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A052
U+1443B 𔐻 f0 94 90 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A053
U+1443C 𔐼 f0 94 90 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A054
U+1443D 𔐽 f0 94 90 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A055
U+1443E 𔐾 f0 94 90 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A056
U+1443F 𔐿 f0 94 90 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A057
U+14440 𔑀 f0 94 91 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A058
U+14441 𔑁 f0 94 91 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A059
U+14442 𔑂 f0 94 91 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A060
U+14443 𔑃 f0 94 91 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A061
U+14444 𔑄 f0 94 91 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A062
U+14445 𔑅 f0 94 91 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A063
U+14446 𔑆 f0 94 91 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A064
U+14447 𔑇 f0 94 91 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A065
U+14448 𔑈 f0 94 91 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A066
U+14449 𔑉 f0 94 91 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A066A
U+1444A 𔑊 f0 94 91 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A066B
U+1444B 𔑋 f0 94 91 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A066C
U+1444C 𔑌 f0 94 91 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A067
U+1444D 𔑍 f0 94 91 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A068
U+1444E 𔑎 f0 94 91 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A069
U+1444F 𔑏 f0 94 91 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A070
U+14450 𔑐 f0 94 91 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A071
U+14451 𔑑 f0 94 91 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A072
U+14452 𔑒 f0 94 91 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A073
U+14453 𔑓 f0 94 91 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A074
U+14454 𔑔 f0 94 91 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A075
U+14455 𔑕 f0 94 91 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A076
U+14456 𔑖 f0 94 91 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A077
U+14457 𔑗 f0 94 91 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A078
U+14458 𔑘 f0 94 91 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A079
U+14459 𔑙 f0 94 91 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A080
U+1445A 𔑚 f0 94 91 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A081
U+1445B 𔑛 f0 94 91 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A082
U+1445C 𔑜 f0 94 91 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A083
U+1445D 𔑝 f0 94 91 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A084
U+1445E 𔑞 f0 94 91 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A085
U+1445F 𔑟 f0 94 91 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A086
U+14460 𔑠 f0 94 91 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A087
U+14461 𔑡 f0 94 91 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A088
U+14462 𔑢 f0 94 91 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A089
U+14463 𔑣 f0 94 91 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A090
U+14464 𔑤 f0 94 91 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A091
U+14465 𔑥 f0 94 91 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A092
U+14466 𔑦 f0 94 91 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A093
U+14467 𔑧 f0 94 91 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A094
U+14468 𔑨 f0 94 91 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A095
U+14469 𔑩 f0 94 91 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A096
U+1446A 𔑪 f0 94 91 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A097
U+1446B 𔑫 f0 94 91 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A097A
U+1446C 𔑬 f0 94 91 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A098
U+1446D 𔑭 f0 94 91 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A098A
U+1446E 𔑮 f0 94 91 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A099
U+1446F 𔑯 f0 94 91 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A100
U+14470 𔑰 f0 94 91 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A100A
U+14471 𔑱 f0 94 91 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A101
U+14472 𔑲 f0 94 91 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A101A
U+14473 𔑳 f0 94 91 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A102
U+14474 𔑴 f0 94 91 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A102A
U+14475 𔑵 f0 94 91 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A103
U+14476 𔑶 f0 94 91 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A104
U+14477 𔑷 f0 94 91 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A104A
U+14478 𔑸 f0 94 91 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A104B
U+14479 𔑹 f0 94 91 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A104C
U+1447A 𔑺 f0 94 91 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A105
U+1447B 𔑻 f0 94 91 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A105A
U+1447C 𔑼 f0 94 91 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A105B
U+1447D 𔑽 f0 94 91 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A106
U+1447E 𔑾 f0 94 91 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A107
U+1447F 𔑿 f0 94 91 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A107A
U+14480 𔒀 f0 94 92 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A107B
U+14481 𔒁 f0 94 92 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A107C
U+14482 𔒂 f0 94 92 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A108
U+14483 𔒃 f0 94 92 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A109
U+14484 𔒄 f0 94 92 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A110
U+14485 𔒅 f0 94 92 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A110A
U+14486 𔒆 f0 94 92 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A110B
U+14487 𔒇 f0 94 92 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A111
U+14488 𔒈 f0 94 92 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A112
U+14489 𔒉 f0 94 92 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A113
U+1448A 𔒊 f0 94 92 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A114
U+1448B 𔒋 f0 94 92 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A115
U+1448C 𔒌 f0 94 92 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A115A
U+1448D 𔒍 f0 94 92 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A116
U+1448E 𔒎 f0 94 92 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A117
U+1448F 𔒏 f0 94 92 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A118
U+14490 𔒐 f0 94 92 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A119
U+14491 𔒑 f0 94 92 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A120
U+14492 𔒒 f0 94 92 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A121
U+14493 𔒓 f0 94 92 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A122
U+14494 𔒔 f0 94 92 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A123
U+14495 𔒕 f0 94 92 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A124
U+14496 𔒖 f0 94 92 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A125
U+14497 𔒗 f0 94 92 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A125A
U+14498 𔒘 f0 94 92 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A126
U+14499 𔒙 f0 94 92 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A127
U+1449A 𔒚 f0 94 92 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A128
U+1449B 𔒛 f0 94 92 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A129
U+1449C 𔒜 f0 94 92 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A130
U+1449D 𔒝 f0 94 92 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A131
U+1449E 𔒞 f0 94 92 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A132
U+1449F 𔒟 f0 94 92 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A133
U+144A0 𔒠 f0 94 92 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A134
U+144A1 𔒡 f0 94 92 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A135
U+144A2 𔒢 f0 94 92 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A135A
U+144A3 𔒣 f0 94 92 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A136
U+144A4 𔒤 f0 94 92 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A137
U+144A5 𔒥 f0 94 92 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A138
U+144A6 𔒦 f0 94 92 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A139
U+144A7 𔒧 f0 94 92 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A140
U+144A8 𔒨 f0 94 92 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A141
U+144A9 𔒩 f0 94 92 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A142
U+144AA 𔒪 f0 94 92 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A143
U+144AB 𔒫 f0 94 92 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A144
U+144AC 𔒬 f0 94 92 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A145
U+144AD 𔒭 f0 94 92 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A146
U+144AE 𔒮 f0 94 92 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A147
U+144AF 𔒯 f0 94 92 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A148
U+144B0 𔒰 f0 94 92 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A149
U+144B1 𔒱 f0 94 92 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A150
U+144B2 𔒲 f0 94 92 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A151
U+144B3 𔒳 f0 94 92 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A152
U+144B4 𔒴 f0 94 92 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A153
U+144B5 𔒵 f0 94 92 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A154
U+144B6 𔒶 f0 94 92 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A155
U+144B7 𔒷 f0 94 92 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A156
U+144B8 𔒸 f0 94 92 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A157
U+144B9 𔒹 f0 94 92 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A158
U+144BA 𔒺 f0 94 92 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A159
U+144BB 𔒻 f0 94 92 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A160
U+144BC 𔒼 f0 94 92 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A161
U+144BD 𔒽 f0 94 92 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A162
U+144BE 𔒾 f0 94 92 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A163
U+144BF 𔒿 f0 94 92 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A164
U+144C0 𔓀 f0 94 93 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A165
U+144C1 𔓁 f0 94 93 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A166
U+144C2 𔓂 f0 94 93 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A167
U+144C3 𔓃 f0 94 93 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A168
U+144C4 𔓄 f0 94 93 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A169
U+144C5 𔓅 f0 94 93 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A170
U+144C6 𔓆 f0 94 93 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A171
U+144C7 𔓇 f0 94 93 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A172
U+144C8 𔓈 f0 94 93 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A173
U+144C9 𔓉 f0 94 93 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A174
U+144CA 𔓊 f0 94 93 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A175
U+144CB 𔓋 f0 94 93 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A176
U+144CC 𔓌 f0 94 93 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A177
U+144CD 𔓍 f0 94 93 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A178
U+144CE 𔓎 f0 94 93 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A179
U+144CF 𔓏 f0 94 93 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A180
U+144D0 𔓐 f0 94 93 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A181
U+144D1 𔓑 f0 94 93 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A182
U+144D2 𔓒 f0 94 93 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A183
U+144D3 𔓓 f0 94 93 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A184
U+144D4 𔓔 f0 94 93 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A185
U+144D5 𔓕 f0 94 93 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A186
U+144D6 𔓖 f0 94 93 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A187
U+144D7 𔓗 f0 94 93 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A188
U+144D8 𔓘 f0 94 93 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A189
U+144D9 𔓙 f0 94 93 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A190
U+144DA 𔓚 f0 94 93 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A191
U+144DB 𔓛 f0 94 93 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A192
U+144DC 𔓜 f0 94 93 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A193
U+144DD 𔓝 f0 94 93 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A194
U+144DE 𔓞 f0 94 93 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A195
U+144DF 𔓟 f0 94 93 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A196
U+144E0 𔓠 f0 94 93 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A197
U+144E1 𔓡 f0 94 93 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A198
U+144E2 𔓢 f0 94 93 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A199
U+144E3 𔓣 f0 94 93 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A200
U+144E4 𔓤 f0 94 93 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A201
U+144E5 𔓥 f0 94 93 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A202
U+144E6 𔓦 f0 94 93 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A202A
U+144E7 𔓧 f0 94 93 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A202B
U+144E8 𔓨 f0 94 93 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A203
U+144E9 𔓩 f0 94 93 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A204
U+144EA 𔓪 f0 94 93 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A205
U+144EB 𔓫 f0 94 93 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A206
U+144EC 𔓬 f0 94 93 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A207
U+144ED 𔓭 f0 94 93 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A207A
U+144EE 𔓮 f0 94 93 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A208
U+144EF 𔓯 f0 94 93 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A209
U+144F0 𔓰 f0 94 93 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A209A
U+144F1 𔓱 f0 94 93 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A210
U+144F2 𔓲 f0 94 93 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A211
U+144F3 𔓳 f0 94 93 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A212
U+144F4 𔓴 f0 94 93 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A213
U+144F5 𔓵 f0 94 93 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A214
U+144F6 𔓶 f0 94 93 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A215
U+144F7 𔓷 f0 94 93 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A215A
U+144F8 𔓸 f0 94 93 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A216
U+144F9 𔓹 f0 94 93 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A216A
U+144FA 𔓺 f0 94 93 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A217
U+144FB 𔓻 f0 94 93 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A218
U+144FC 𔓼 f0 94 93 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A219
U+144FD 𔓽 f0 94 93 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A220
U+144FE 𔓾 f0 94 93 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A221
U+144FF 𔓿 f0 94 93 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A222
U+14500 𔔀 f0 94 94 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A223
U+14501 𔔁 f0 94 94 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A224
U+14502 𔔂 f0 94 94 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A225
U+14503 𔔃 f0 94 94 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A226
U+14504 𔔄 f0 94 94 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A227
U+14505 𔔅 f0 94 94 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A227A
U+14506 𔔆 f0 94 94 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A228
U+14507 𔔇 f0 94 94 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A229
U+14508 𔔈 f0 94 94 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A230
U+14509 𔔉 f0 94 94 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A231
U+1450A 𔔊 f0 94 94 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A232
U+1450B 𔔋 f0 94 94 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A233
U+1450C 𔔌 f0 94 94 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A234
U+1450D 𔔍 f0 94 94 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A235
U+1450E 𔔎 f0 94 94 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A236
U+1450F 𔔏 f0 94 94 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A237
U+14510 𔔐 f0 94 94 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A238
U+14511 𔔑 f0 94 94 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A239
U+14512 𔔒 f0 94 94 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A240
U+14513 𔔓 f0 94 94 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A241
U+14514 𔔔 f0 94 94 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A242
U+14515 𔔕 f0 94 94 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A243
U+14516 𔔖 f0 94 94 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A244
U+14517 𔔗 f0 94 94 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A245
U+14518 𔔘 f0 94 94 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A246
U+14519 𔔙 f0 94 94 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A247
U+1451A 𔔚 f0 94 94 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A248
U+1451B 𔔛 f0 94 94 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A249
U+1451C 𔔜 f0 94 94 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A250
U+1451D 𔔝 f0 94 94 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A251
U+1451E 𔔞 f0 94 94 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A252
U+1451F 𔔟 f0 94 94 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A253
U+14520 𔔠 f0 94 94 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A254
U+14521 𔔡 f0 94 94 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A255
U+14522 𔔢 f0 94 94 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A256
U+14523 𔔣 f0 94 94 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A257
U+14524 𔔤 f0 94 94 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A258
U+14525 𔔥 f0 94 94 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A259
U+14526 𔔦 f0 94 94 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A260
U+14527 𔔧 f0 94 94 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A261
U+14528 𔔨 f0 94 94 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A262
U+14529 𔔩 f0 94 94 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A263
U+1452A 𔔪 f0 94 94 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A264
U+1452B 𔔫 f0 94 94 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A265
U+1452C 𔔬 f0 94 94 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A266
U+1452D 𔔭 f0 94 94 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A267
U+1452E 𔔮 f0 94 94 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A267A
U+1452F 𔔯 f0 94 94 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A268
U+14530 𔔰 f0 94 94 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A269
U+14531 𔔱 f0 94 94 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A270
U+14532 𔔲 f0 94 94 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A271
U+14533 𔔳 f0 94 94 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A272
U+14534 𔔴 f0 94 94 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A273
U+14535 𔔵 f0 94 94 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A274
U+14536 𔔶 f0 94 94 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A275
U+14537 𔔷 f0 94 94 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A276
U+14538 𔔸 f0 94 94 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A277
U+14539 𔔹 f0 94 94 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A278
U+1453A 𔔺 f0 94 94 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A279
U+1453B 𔔻 f0 94 94 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A280
U+1453C 𔔼 f0 94 94 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A281
U+1453D 𔔽 f0 94 94 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A282
U+1453E 𔔾 f0 94 94 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A283
U+1453F 𔔿 f0 94 94 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A284
U+14540 𔕀 f0 94 95 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A285
U+14541 𔕁 f0 94 95 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A286
U+14542 𔕂 f0 94 95 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A287
U+14543 𔕃 f0 94 95 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A288
U+14544 𔕄 f0 94 95 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A289
U+14545 𔕅 f0 94 95 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A289A
U+14546 𔕆 f0 94 95 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A290
U+14547 𔕇 f0 94 95 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A291
U+14548 𔕈 f0 94 95 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A292
U+14549 𔕉 f0 94 95 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A293
U+1454A 𔕊 f0 94 95 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A294
U+1454B 𔕋 f0 94 95 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A294A
U+1454C 𔕌 f0 94 95 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A295
U+1454D 𔕍 f0 94 95 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A296
U+1454E 𔕎 f0 94 95 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A297
U+1454F 𔕏 f0 94 95 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A298
U+14550 𔕐 f0 94 95 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A299
U+14551 𔕑 f0 94 95 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A299A
U+14552 𔕒 f0 94 95 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A300
U+14553 𔕓 f0 94 95 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A301
U+14554 𔕔 f0 94 95 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A302
U+14555 𔕕 f0 94 95 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A303
U+14556 𔕖 f0 94 95 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A304
U+14557 𔕗 f0 94 95 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A305
U+14558 𔕘 f0 94 95 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A306
U+14559 𔕙 f0 94 95 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A307
U+1455A 𔕚 f0 94 95 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A308
U+1455B 𔕛 f0 94 95 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A309
U+1455C 𔕜 f0 94 95 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A309A
U+1455D 𔕝 f0 94 95 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A310
U+1455E 𔕞 f0 94 95 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A311
U+1455F 𔕟 f0 94 95 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A312
U+14560 𔕠 f0 94 95 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A313
U+14561 𔕡 f0 94 95 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A314
U+14562 𔕢 f0 94 95 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A315
U+14563 𔕣 f0 94 95 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A316
U+14564 𔕤 f0 94 95 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A317
U+14565 𔕥 f0 94 95 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A318
U+14566 𔕦 f0 94 95 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A319
U+14567 𔕧 f0 94 95 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A320
U+14568 𔕨 f0 94 95 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A321
U+14569 𔕩 f0 94 95 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A322
U+1456A 𔕪 f0 94 95 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A323
U+1456B 𔕫 f0 94 95 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A324
U+1456C 𔕬 f0 94 95 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A325
U+1456D 𔕭 f0 94 95 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A326
U+1456E 𔕮 f0 94 95 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A327
U+1456F 𔕯 f0 94 95 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A328
U+14570 𔕰 f0 94 95 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A329
U+14571 𔕱 f0 94 95 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A329A
U+14572 𔕲 f0 94 95 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A330
U+14573 𔕳 f0 94 95 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A331
U+14574 𔕴 f0 94 95 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A332A
U+14575 𔕵 f0 94 95 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A332B
U+14576 𔕶 f0 94 95 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A332C
U+14577 𔕷 f0 94 95 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A333
U+14578 𔕸 f0 94 95 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A334
U+14579 𔕹 f0 94 95 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A335
U+1457A 𔕺 f0 94 95 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A336
U+1457B 𔕻 f0 94 95 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A336A
U+1457C 𔕼 f0 94 95 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A336B
U+1457D 𔕽 f0 94 95 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A336C
U+1457E 𔕾 f0 94 95 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A337
U+1457F 𔕿 f0 94 95 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A338
U+14580 𔖀 f0 94 96 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A339
U+14581 𔖁 f0 94 96 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A340
U+14582 𔖂 f0 94 96 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A341
U+14583 𔖃 f0 94 96 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A342
U+14584 𔖄 f0 94 96 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A343
U+14585 𔖅 f0 94 96 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A344
U+14586 𔖆 f0 94 96 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A345
U+14587 𔖇 f0 94 96 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A346
U+14588 𔖈 f0 94 96 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A347
U+14589 𔖉 f0 94 96 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A348
U+1458A 𔖊 f0 94 96 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A349
U+1458B 𔖋 f0 94 96 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A350
U+1458C 𔖌 f0 94 96 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A351
U+1458D 𔖍 f0 94 96 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A352
U+1458E 𔖎 f0 94 96 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A353
U+1458F 𔖏 f0 94 96 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A354
U+14590 𔖐 f0 94 96 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A355
U+14591 𔖑 f0 94 96 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A356
U+14592 𔖒 f0 94 96 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A357
U+14593 𔖓 f0 94 96 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A358
U+14594 𔖔 f0 94 96 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A359
U+14595 𔖕 f0 94 96 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A359A
U+14596 𔖖 f0 94 96 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A360
U+14597 𔖗 f0 94 96 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A361
U+14598 𔖘 f0 94 96 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A362
U+14599 𔖙 f0 94 96 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A363
U+1459A 𔖚 f0 94 96 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A364
U+1459B 𔖛 f0 94 96 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A364A
U+1459C 𔖜 f0 94 96 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A365
U+1459D 𔖝 f0 94 96 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A366
U+1459E 𔖞 f0 94 96 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A367
U+1459F 𔖟 f0 94 96 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A368
U+145A0 𔖠 f0 94 96 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A368A
U+145A1 𔖡 f0 94 96 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A369
U+145A2 𔖢 f0 94 96 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A370
U+145A3 𔖣 f0 94 96 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A371
U+145A4 𔖤 f0 94 96 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A371A
U+145A5 𔖥 f0 94 96 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A372
U+145A6 𔖦 f0 94 96 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A373
U+145A7 𔖧 f0 94 96 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A374
U+145A8 𔖨 f0 94 96 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A375
U+145A9 𔖩 f0 94 96 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A376
U+145AA 𔖪 f0 94 96 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A377
U+145AB 𔖫 f0 94 96 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A378
U+145AC 𔖬 f0 94 96 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A379
U+145AD 𔖭 f0 94 96 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A380
U+145AE 𔖮 f0 94 96 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A381
U+145AF 𔖯 f0 94 96 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A381A
U+145B0 𔖰 f0 94 96 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A382
U+145B1 𔖱 f0 94 96 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A383 RA OR RI
U+145B2 𔖲 f0 94 96 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A383A
U+145B3 𔖳 f0 94 96 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A384
U+145B4 𔖴 f0 94 96 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A385
U+145B5 𔖵 f0 94 96 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A386
U+145B6 𔖶 f0 94 96 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A386A
U+145B7 𔖷 f0 94 96 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A387
U+145B8 𔖸 f0 94 96 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A388
U+145B9 𔖹 f0 94 96 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A389
U+145BA 𔖺 f0 94 96 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A390
U+145BB 𔖻 f0 94 96 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A391
U+145BC 𔖼 f0 94 96 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A392
U+145BD 𔖽 f0 94 96 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A393 EIGHT
U+145BE 𔖾 f0 94 96 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A394
U+145BF 𔖿 f0 94 96 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A395
U+145C0 𔗀 f0 94 97 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A396
U+145C1 𔗁 f0 94 97 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A397
U+145C2 𔗂 f0 94 97 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A398
U+145C3 𔗃 f0 94 97 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A399
U+145C4 𔗄 f0 94 97 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A400
U+145C5 𔗅 f0 94 97 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A401
U+145C6 𔗆 f0 94 97 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A402
U+145C7 𔗇 f0 94 97 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A403
U+145C8 𔗈 f0 94 97 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A404
U+145C9 𔗉 f0 94 97 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A405
U+145CA 𔗊 f0 94 97 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A406
U+145CB 𔗋 f0 94 97 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A407
U+145CC 𔗌 f0 94 97 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A408
U+145CD 𔗍 f0 94 97 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A409
U+145CE 𔗎 f0 94 97 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A410 BEGIN LOGOGRAM MARK
U+145CF 𔗏 f0 94 97 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A410A END LOGOGRAM MARK
U+145D0 𔗐 f0 94 97 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A411
U+145D1 𔗑 f0 94 97 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A412
U+145D2 𔗒 f0 94 97 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A413
U+145D3 𔗓 f0 94 97 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A414
U+145D4 𔗔 f0 94 97 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A415
U+145D5 𔗕 f0 94 97 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A416
U+145D6 𔗖 f0 94 97 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A417
U+145D7 𔗗 f0 94 97 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A418
U+145D8 𔗘 f0 94 97 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A419
U+145D9 𔗙 f0 94 97 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A420
U+145DA 𔗚 f0 94 97 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A421
U+145DB 𔗛 f0 94 97 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A422
U+145DC 𔗜 f0 94 97 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A423
U+145DD 𔗝 f0 94 97 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A424
U+145DE 𔗞 f0 94 97 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A425
U+145DF 𔗟 f0 94 97 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A426
U+145E0 𔗠 f0 94 97 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A427
U+145E1 𔗡 f0 94 97 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A428
U+145E2 𔗢 f0 94 97 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A429
U+145E3 𔗣 f0 94 97 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A430
U+145E4 𔗤 f0 94 97 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A431
U+145E5 𔗥 f0 94 97 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A432
U+145E6 𔗦 f0 94 97 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A433
U+145E7 𔗧 f0 94 97 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A434
U+145E8 𔗨 f0 94 97 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A435
U+145E9 𔗩 f0 94 97 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A436
U+145EA 𔗪 f0 94 97 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A437
U+145EB 𔗫 f0 94 97 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A438
U+145EC 𔗬 f0 94 97 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A439
U+145ED 𔗭 f0 94 97 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A440
U+145EE 𔗮 f0 94 97 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A441
U+145EF 𔗯 f0 94 97 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A442
U+145F0 𔗰 f0 94 97 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A443
U+145F1 𔗱 f0 94 97 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A444
U+145F2 𔗲 f0 94 97 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A445
U+145F3 𔗳 f0 94 97 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A446
U+145F4 𔗴 f0 94 97 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A447
U+145F5 𔗵 f0 94 97 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A448
U+145F6 𔗶 f0 94 97 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A449
U+145F7 𔗷 f0 94 97 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A450
U+145F8 𔗸 f0 94 97 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A450A
U+145F9 𔗹 f0 94 97 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A451
U+145FA 𔗺 f0 94 97 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A452
U+145FB 𔗻 f0 94 97 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A453
U+145FC 𔗼 f0 94 97 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A454
U+145FD 𔗽 f0 94 97 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A455
U+145FE 𔗾 f0 94 97 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A456
U+145FF 𔗿 f0 94 97 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A457
U+14600 𔘀 f0 94 98 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A457A
U+14601 𔘁 f0 94 98 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A458
U+14602 𔘂 f0 94 98 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A459
U+14603 𔘃 f0 94 98 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A460
U+14604 𔘄 f0 94 98 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A461
U+14605 𔘅 f0 94 98 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A462
U+14606 𔘆 f0 94 98 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A463
U+14607 𔘇 f0 94 98 87 ANATOLIAN HIEROGLYPH A464
U+14608 𔘈 f0 94 98 88 ANATOLIAN HIEROGLYPH A465
U+14609 𔘉 f0 94 98 89 ANATOLIAN HIEROGLYPH A466
U+1460A 𔘊 f0 94 98 8a ANATOLIAN HIEROGLYPH A467
U+1460B 𔘋 f0 94 98 8b ANATOLIAN HIEROGLYPH A468
U+1460C 𔘌 f0 94 98 8c ANATOLIAN HIEROGLYPH A469
U+1460D 𔘍 f0 94 98 8d ANATOLIAN HIEROGLYPH A470
U+1460E 𔘎 f0 94 98 8e ANATOLIAN HIEROGLYPH A471
U+1460F 𔘏 f0 94 98 8f ANATOLIAN HIEROGLYPH A472
U+14610 𔘐 f0 94 98 90 ANATOLIAN HIEROGLYPH A473
U+14611 𔘑 f0 94 98 91 ANATOLIAN HIEROGLYPH A474
U+14612 𔘒 f0 94 98 92 ANATOLIAN HIEROGLYPH A475
U+14613 𔘓 f0 94 98 93 ANATOLIAN HIEROGLYPH A476
U+14614 𔘔 f0 94 98 94 ANATOLIAN HIEROGLYPH A477
U+14615 𔘕 f0 94 98 95 ANATOLIAN HIEROGLYPH A478
U+14616 𔘖 f0 94 98 96 ANATOLIAN HIEROGLYPH A479
U+14617 𔘗 f0 94 98 97 ANATOLIAN HIEROGLYPH A480
U+14618 𔘘 f0 94 98 98 ANATOLIAN HIEROGLYPH A481
U+14619 𔘙 f0 94 98 99 ANATOLIAN HIEROGLYPH A482
U+1461A 𔘚 f0 94 98 9a ANATOLIAN HIEROGLYPH A483
U+1461B 𔘛 f0 94 98 9b ANATOLIAN HIEROGLYPH A484
U+1461C 𔘜 f0 94 98 9c ANATOLIAN HIEROGLYPH A485
U+1461D 𔘝 f0 94 98 9d ANATOLIAN HIEROGLYPH A486
U+1461E 𔘞 f0 94 98 9e ANATOLIAN HIEROGLYPH A487
U+1461F 𔘟 f0 94 98 9f ANATOLIAN HIEROGLYPH A488
U+14620 𔘠 f0 94 98 a0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A489
U+14621 𔘡 f0 94 98 a1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A490
U+14622 𔘢 f0 94 98 a2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A491
U+14623 𔘣 f0 94 98 a3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A492
U+14624 𔘤 f0 94 98 a4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A493
U+14625 𔘥 f0 94 98 a5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A494
U+14626 𔘦 f0 94 98 a6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A495
U+14627 𔘧 f0 94 98 a7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A496
U+14628 𔘨 f0 94 98 a8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A497
U+14629 𔘩 f0 94 98 a9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A501
U+1462A 𔘪 f0 94 98 aa ANATOLIAN HIEROGLYPH A502
U+1462B 𔘫 f0 94 98 ab ANATOLIAN HIEROGLYPH A503
U+1462C 𔘬 f0 94 98 ac ANATOLIAN HIEROGLYPH A504
U+1462D 𔘭 f0 94 98 ad ANATOLIAN HIEROGLYPH A505
U+1462E 𔘮 f0 94 98 ae ANATOLIAN HIEROGLYPH A506
U+1462F 𔘯 f0 94 98 af ANATOLIAN HIEROGLYPH A507
U+14630 𔘰 f0 94 98 b0 ANATOLIAN HIEROGLYPH A508
U+14631 𔘱 f0 94 98 b1 ANATOLIAN HIEROGLYPH A509
U+14632 𔘲 f0 94 98 b2 ANATOLIAN HIEROGLYPH A510
U+14633 𔘳 f0 94 98 b3 ANATOLIAN HIEROGLYPH A511
U+14634 𔘴 f0 94 98 b4 ANATOLIAN HIEROGLYPH A512
U+14635 𔘵 f0 94 98 b5 ANATOLIAN HIEROGLYPH A513
U+14636 𔘶 f0 94 98 b6 ANATOLIAN HIEROGLYPH A514
U+14637 𔘷 f0 94 98 b7 ANATOLIAN HIEROGLYPH A515
U+14638 𔘸 f0 94 98 b8 ANATOLIAN HIEROGLYPH A516
U+14639 𔘹 f0 94 98 b9 ANATOLIAN HIEROGLYPH A517
U+1463A 𔘺 f0 94 98 ba ANATOLIAN HIEROGLYPH A518
U+1463B 𔘻 f0 94 98 bb ANATOLIAN HIEROGLYPH A519
U+1463C 𔘼 f0 94 98 bc ANATOLIAN HIEROGLYPH A520
U+1463D 𔘽 f0 94 98 bd ANATOLIAN HIEROGLYPH A521
U+1463E 𔘾 f0 94 98 be ANATOLIAN HIEROGLYPH A522
U+1463F 𔘿 f0 94 98 bf ANATOLIAN HIEROGLYPH A523
U+14640 𔙀 f0 94 99 80 ANATOLIAN HIEROGLYPH A524
U+14641 𔙁 f0 94 99 81 ANATOLIAN HIEROGLYPH A525
U+14642 𔙂 f0 94 99 82 ANATOLIAN HIEROGLYPH A526
U+14643 𔙃 f0 94 99 83 ANATOLIAN HIEROGLYPH A527
U+14644 𔙄 f0 94 99 84 ANATOLIAN HIEROGLYPH A528
U+14645 𔙅 f0 94 99 85 ANATOLIAN HIEROGLYPH A529
U+14646 𔙆 f0 94 99 86 ANATOLIAN HIEROGLYPH A530