https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
3 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+0980 āĻ€ e0 a6 80 BEN­GA­LI ANJI
U+AAF2 ęĢ˛ ea ab b2 MEETEI MAYEK ANJI
U+11480 𑒀 f0 91 92 80 TIRHUTA ANJI