https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+A06C ea 81 ac YI SYL­LA­BLE BBUT
U+A49B ea 92 9b YI RA­DI­CAL BBUT