https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+A2CD ea 8b 8d YI SYL­LA­BLE CYP
U+A494 ea 92 94 YI RA­DI­CAL CYP