https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
12 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+1165 e1 85 a5 HANGUL JUNGSEONG EO
U+117A e1 85 ba HANGUL JUNGSEONG EO-O
U+117B e1 85 bb HANGUL JUNGSEONG EO-U
U+117C e1 85 bc HANGUL JUNGSEONG EO-EU
U+117F e1 85 bf HANGUL JUNGSEONG O-EO
U+118B e1 86 8b HANGUL JUNGSEONG U-EO-EU
U+118F e1 86 8f HANGUL JUNGSEONG YU-EO
U+119F e1 86 9f HANGUL JUNGSEONG ARAEA-EO
U+3153 e3 85 93 HANGUL LET­TER EO
U+D7B4 ed 9e b4 HANGUL JUNGSEONG YO-EO
U+D7BA ed 9e ba HANGUL JUNGSEONG EU-EO
U+FFC6 ef bf 86 HALFWIDTH HANGUL LET­TER EO