https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+155B e1 95 9b CANADIAN SYLLABICS FWAA
U+155C e1 95 9c CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE FWAA