https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
7 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+12118 𒄘 f0 92 84 98 CUNEIFORM SIGN GU2
U+12119 𒄙 f0 92 84 99 CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES KAK
U+1211A 𒄚 f0 92 84 9a CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES KAK TIMES IGI GUNU
U+1211B 𒄛 f0 92 84 9b CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES NUN
U+1211C 𒄜 f0 92 84 9c CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES SAL PLUS TUG2
U+1211D 𒄝 f0 92 84 9d CUNEIFORM SIGN GU2 GUNU
U+124CC 𒓌 f0 92 93 8c CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES IGI GUNU