https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+A42F ea 90 af YI SYL­LA­BLE JJY
U+A4B5 ea 92 b5 YI RA­DI­CAL JJY