https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+112C e1 84 ac HANGUL CHOSEONG KAPYEOUNSSANGPIEUP
U+3179 e3 85 b9 HANGUL LET­TER KAPYEOUNSSANGPIEUP HANGUL LETTER SSANG BIEUB SUN GYEONG EUM