https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
49 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+1100 e1 84 80 HANGUL CHOSEONG KIYEOK
U+1113 e1 84 93 HANGUL CHOSEONG NIEUN-KIYEOK
U+1117 e1 84 97 HANGUL CHOSEONG TIKEUT-KIYEOK
U+111E e1 84 9e HANGUL CHOSEONG PIEUP-KIYEOK
U+1122 e1 84 a2 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-KIYEOK
U+112D e1 84 ad HANGUL CHOSEONG SIOS-KIYEOK
U+1133 e1 84 b3 HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP-KIYEOK
U+1141 e1 85 81 HANGUL CHOSEONG IEUNG-KIYEOK
U+115A e1 85 9a HANGUL CHOSEONG KIYEOK-TIKEUT
U+11A8 e1 86 a8 HANGUL JONGSEONG KIYEOK
U+11AA e1 86 aa HANGUL JONGSEONG KIYEOK-SIOS
U+11B0 e1 86 b0 HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK
U+11C3 e1 87 83 HANGUL JONGSEONG KIYEOK-RIEUL
U+11C4 e1 87 84 HANGUL JONGSEONG KIYEOK-SIOS-KIYEOK
U+11C5 e1 87 85 HANGUL JONGSEONG NIEUN-KIYEOK
U+11CA e1 87 8a HANGUL JONGSEONG TIKEUT-KIYEOK
U+11CC e1 87 8c HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK-SIOS
U+11D1 e1 87 91 HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-KIYEOK
U+11DA e1 87 9a HANGUL JONGSEONG MIEUM-KIYEOK
U+11E7 e1 87 a7 HANGUL JONGSEONG SIOS-KIYEOK
U+11EC e1 87 ac HANGUL JONGSEONG IEUNG-KIYEOK
U+11FA e1 87 ba HANGUL JONGSEONG KIYEOK-NIEUN
U+11FB e1 87 bb HANGUL JONGSEONG KIYEOK-PIEUP
U+11FC e1 87 bc HANGUL JONGSEONG KIYEOK-CHIEUCH
U+11FD e1 87 bd HANGUL JONGSEONG KIYEOK-KHIEUKH
U+11FE e1 87 be HANGUL JONGSEONG KIYEOK-HIEUH
U+3131 e3 84 b1 HANGUL LET­TER KIYEOK HANGUL LETTER GIYEOG
U+3133 e3 84 b3 HANGUL LET­TER KIYEOK-SIOS HANGUL LETTER GIYEOG SIOS
U+313A e3 84 ba HANGUL LET­TER RIEUL-KIYEOK HANGUL LETTER LIEUL GIYEOG
U+314B e3 85 8b HANGUL LET­TER KHIEUKH HANGUL LETTER KIYEOK
U+3169 e3 85 a9 HANGUL LET­TER RIEUL-KIYEOK-SIOS HANGUL LETTER LIEUL GIYEOG SIOS
U+3172 e3 85 b2 HANGUL LET­TER PIEUP-KIYEOK HANGUL LETTER BIEUB GIYEOG
U+3174 e3 85 b4 HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS-KIYEOK HANGUL LETTER BIEUB SIOS GIYEOG
U+317A e3 85 ba HANGUL LET­TER SIOS-KIYEOK HANGUL LETTER SIOS GIYEOG
U+3200 e3 88 80 PARENTHESIZED HANGUL KIYEOK PARENTHESIZED HANGUL GIYEOG
U+320A e3 88 8a PARENTHESIZED HANGUL KHIEUKH PARENTHESIZED HANGUL KIYEOK
U+320E e3 88 8e PARENTHESIZED HANGUL KIYEOK A PARENTHESIZED HANGUL GA
U+3260 e3 89 a0 CIRCLED HANGUL KIYEOK CIRCLED HANGUL GIYEOG
U+326A e3 89 aa CIRCLED HANGUL KHIEUKH CIRCLED HANGUL KIYEOK
U+326E e3 89 ae CIRCLED HANGUL KIYEOK A CIRCLED HANGUL GA
U+A964 ea a5 a4 HANGUL CHOSEONG RIEUL-KIYEOK
U+A96F ea a5 af HANGUL CHOSEONG MIEUM-KIYEOK
U+D7D1 ed 9f 91 HANGUL JONGSEONG TIKEUT-SIOS-KIYEOK
U+D7D6 ed 9f 96 HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK-HIEUH
U+D7EC ed 9f ac HANGUL JONGSEONG SSANGSIOS-KIYEOK
U+FFA1 ef be a1 HALFWIDTH HANGUL LET­TER KIYEOK HALFWIDTH HANGUL LETTER GIYEOG
U+FFA3 ef be a3 HALFWIDTH HANGUL LET­TER KIYEOK-SIOS HALFWIDTH HANGUL LETTER GIYEOG SIOS
U+FFAA ef be aa HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-KIYEOK HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL GIYEOG
U+FFBB ef be bb HALFWIDTH HANGUL LET­TER KHIEUKH HALFWIDTH HANGUL LETTER KIYEOK