https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+1FA61 🩡 f0 9f a9 a1 XIANGQI RED MANDARIN
U+1FA68 🩨 f0 9f a9 a8 XIANGQI BLACK MANDARIN