https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 11.0.0
4 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+2EBC βΊΌ e2 ba bc CJK RA­DI­CAL MEAT
U+2F81 ⾁ e2 be 81 KANGXI RA­DI­CAL MEAT
U+1F356 πŸ– f0 9f 8d 96 MEAT ON BONE
U+1F969 πŸ₯© f0 9f a5 a9 CUT OF MEAT