https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
6 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+07B1 ޱ de b1 THAANA LET­TER NAA
U+0F82 e0 be 82 TIBETAN SIGN NYI ZLA NAA DA TIBETAN CANDRABINDU WITH ORNAMENT
U+1293 e1 8a 93 ET­HI­O­PIC SYL­LA­BLE NAA
U+14C8 e1 93 88 CANADIAN SYLLABICS NAA
U+1111A 𑄚 f0 91 84 9a CHAKMA LET­TER NAA
U+16804 𖠄 f0 96 a0 84 BAMUM LET­TER PHASE-A NAA MFON