https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 11.0.0
39 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+1102 e1 84 82 HANGUL CHOSEONG NIEUN
U+1113 e1 84 93 HANGUL CHOSEONG NIEUN-KIYEOK
U+1115 e1 84 95 HANGUL CHOSEONG NIEUN-TIKEUT
U+1116 e1 84 96 HANGUL CHOSEONG NIEUN-PIEUP
U+1118 e1 84 98 HANGUL CHOSEONG RIEUL-NIEUN
U+111F e1 84 9f HANGUL CHOSEONG PIEUP-NIEUN
U+112E e1 84 ae HANGUL CHOSEONG SIOS-NIEUN
U+115B e1 85 9b HANGUL CHOSEONG NIEUN-SIOS
U+115C e1 85 9c HANGUL CHOSEONG NIEUN-CIEUC
U+115D e1 85 9d HANGUL CHOSEONG NIEUN-HIEUH
U+11AB e1 86 ab HANGUL JONGSEONG NIEUN
U+11AC e1 86 ac HANGUL JONGSEONG NIEUN-CIEUC
U+11AD e1 86 ad HANGUL JONGSEONG NIEUN-HIEUH
U+11C5 e1 87 85 HANGUL JONGSEONG NIEUN-KIYEOK
U+11C6 e1 87 86 HANGUL JONGSEONG NIEUN-TIKEUT
U+11C7 e1 87 87 HANGUL JONGSEONG NIEUN-SIOS
U+11C8 e1 87 88 HANGUL JONGSEONG NIEUN-PANSIOS
U+11C9 e1 87 89 HANGUL JONGSEONG NIEUN-THIEUTH
U+11CD e1 87 8d HANGUL JONGSEONG RIEUL-NIEUN
U+11F5 e1 87 b5 HANGUL JONGSEONG HIEUH-NIEUN
U+11FA e1 87 ba HANGUL JONGSEONG KIYEOK-NIEUN
U+3134 e3 84 b4 HANGUL LET­TER NIEUN
U+3135 e3 84 b5 HANGUL LET­TER NIEUN-CIEUC HANGUL LETTER NIEUN JIEUJ
U+3136 e3 84 b6 HANGUL LET­TER NIEUN-HIEUH HANGUL LETTER NIEUN HIEUH
U+3165 e3 85 a5 HANGUL LET­TER SSANGNIEUN HANGUL LETTER SSANG NIEUN
U+3166 e3 85 a6 HANGUL LET­TER NIEUN-TIKEUT HANGUL LETTER NIEUN DIGEUD
U+3167 e3 85 a7 HANGUL LET­TER NIEUN-SIOS HANGUL LETTER NIEUN SIOS
U+3168 e3 85 a8 HANGUL LET­TER NIEUN-PANSIOS HANGUL LETTER NIEUN BAN CHI EUM
U+317B e3 85 bb HANGUL LET­TER SIOS-NIEUN HANGUL LETTER SIOS NIEUN
U+3201 e3 88 81 PARENTHESIZED HANGUL NIEUN
U+320F e3 88 8f PARENTHESIZED HANGUL NIEUN A PARENTHESIZED HANGUL NA
U+3261 e3 89 a1 CIRCLED HANGUL NIEUN
U+326F e3 89 af CIRCLED HANGUL NIEUN A CIRCLED HANGUL NA
U+D7CB ed 9f 8b HANGUL JONGSEONG NIEUN-RIEUL
U+D7CC ed 9f 8c HANGUL JONGSEONG NIEUN-CHIEUCH
U+D7DE ed 9f 9e HANGUL JONGSEONG MIEUM-NIEUN
U+FFA4 ef be a4 HALFWIDTH HANGUL LET­TER NIEUN
U+FFA5 ef be a5 HALFWIDTH HANGUL LET­TER NIEUN-CIEUC HALFWIDTH HANGUL LETTER NIEUN JIEUJ
U+FFA6 ef be a6 HALFWIDTH HANGUL LET­TER NIEUN-HIEUH HALFWIDTH HANGUL LETTER NIEUN HIEUH