https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
62 characters found

Uni­code
code point
char­acter nu­me­ri­cal va­lue UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+07C0 ߀ 0 df 80 NKO DIGIT ZERO
U+07C1 ߁ 1 df 81 NKO DIGIT ONE
U+07C2 ߂ 2 df 82 NKO DIGIT TWO
U+07C3 ߃ 3 df 83 NKO DIGIT THREE
U+07C4 ߄ 4 df 84 NKO DIGIT FOUR
U+07C5 ߅ 5 df 85 NKO DIGIT FIVE
U+07C6 ߆ 6 df 86 NKO DIGIT SIX
U+07C7 ߇ 7 df 87 NKO DIGIT SEVEN
U+07C8 ߈ 8 df 88 NKO DIGIT EIGHT
U+07C9 ߉ 9 df 89 NKO DIGIT NINE
U+07CA ߊ df 8a NKO LET­TER A
U+07CB ߋ df 8b NKO LET­TER EE
U+07CC ߌ df 8c NKO LET­TER I
U+07CD ߍ df 8d NKO LET­TER E
U+07CE ߎ df 8e NKO LET­TER U
U+07CF ߏ df 8f NKO LET­TER OO
U+07D0 ߐ df 90 NKO LET­TER O
U+07D1 ߑ df 91 NKO LET­TER DAGBASINNA
U+07D2 ߒ df 92 NKO LET­TER N
U+07D3 ߓ df 93 NKO LET­TER BA
U+07D4 ߔ df 94 NKO LET­TER PA
U+07D5 ߕ df 95 NKO LET­TER TA
U+07D6 ߖ df 96 NKO LET­TER JA
U+07D7 ߗ df 97 NKO LET­TER CHA
U+07D8 ߘ df 98 NKO LET­TER DA
U+07D9 ߙ df 99 NKO LET­TER RA
U+07DA ߚ df 9a NKO LET­TER RRA
U+07DB ߛ df 9b NKO LET­TER SA
U+07DC ߜ df 9c NKO LET­TER GBA
U+07DD ߝ df 9d NKO LET­TER FA
U+07DE ߞ df 9e NKO LET­TER KA
U+07DF ߟ df 9f NKO LET­TER LA
U+07E0 ߠ df a0 NKO LET­TER NA WOLOSO
U+07E1 ߡ df a1 NKO LET­TER MA
U+07E2 ߢ df a2 NKO LET­TER NYA
U+07E3 ߣ df a3 NKO LET­TER NA
U+07E4 ߤ df a4 NKO LET­TER HA
U+07E5 ߥ df a5 NKO LET­TER WA
U+07E6 ߦ df a6 NKO LET­TER YA
U+07E7 ߧ df a7 NKO LET­TER NYA WOLOSO
U+07E8 ߨ df a8 NKO LET­TER JONA JA
U+07E9 ߩ df a9 NKO LET­TER JONA CHA
U+07EA ߪ df aa NKO LET­TER JONA RA
U+07EB ߫ df ab NKO COM­BI­NING SHORT HIGH TONE
U+07EC ߬ df ac NKO COM­BI­NING SHORT LOW TONE
U+07ED ߭ df ad NKO COM­BI­NING SHORT RISING TONE
U+07EE ߮ df ae NKO COM­BI­NING LONG DESCENDING TONE
U+07EF ߯ df af NKO COM­BI­NING LONG HIGH TONE
U+07F0 ߰ df b0 NKO COM­BI­NING LONG LOW TONE
U+07F1 ߱ df b1 NKO COM­BI­NING LONG RISING TONE
U+07F2 ߲ df b2 NKO COM­BI­NING NASALIZATION MARK
U+07F3 ߳ df b3 NKO COM­BI­NING DOUBLE DOT ABOVE
U+07F4 ߴ df b4 NKO HIGH TONE APOSTROPHE
U+07F5 ߵ df b5 NKO LOW TONE APOSTROPHE
U+07F6 ߶ df b6 NKO SYMBOL OO DENNEN
U+07F7 ߷ df b7 NKO SYMBOL GBAKURUNEN
U+07F8 ߸ df b8 NKO COM­MA
U+07F9 ߹ df b9 NKO EX­CLA­MA­TI­ON MARK
U+07FA ߺ df ba NKO LAJANYALAN
U+07FD ߽ df bd NKO DANTAYALAN
U+07FE ߾ df be NKO DOROME SIGN
U+07FF ߿ df bf NKO TAMAN SIGN