https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 11.0.0
78 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+1107 e1 84 87 HANGUL CHOSEONG PIEUP
U+1116 e1 84 96 HANGUL CHOSEONG NIEUN-PIEUP
U+111C e1 84 9c HANGUL CHOSEONG MIEUM-PIEUP
U+111E e1 84 9e HANGUL CHOSEONG PIEUP-KIYEOK
U+111F e1 84 9f HANGUL CHOSEONG PIEUP-NIEUN
U+1120 e1 84 a0 HANGUL CHOSEONG PIEUP-TIKEUT
U+1121 e1 84 a1 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS
U+1122 e1 84 a2 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-KIYEOK
U+1123 e1 84 a3 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-TIKEUT
U+1124 e1 84 a4 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-PIEUP
U+1125 e1 84 a5 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SSANGSIOS
U+1126 e1 84 a6 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-CIEUC
U+1127 e1 84 a7 HANGUL CHOSEONG PIEUP-CIEUC
U+1128 e1 84 a8 HANGUL CHOSEONG PIEUP-CHIEUCH
U+1129 e1 84 a9 HANGUL CHOSEONG PIEUP-THIEUTH
U+112A e1 84 aa HANGUL CHOSEONG PIEUP-PHIEUPH
U+1132 e1 84 b2 HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP
U+1133 e1 84 b3 HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP-KIYEOK
U+1144 e1 85 84 HANGUL CHOSEONG IEUNG-PIEUP
U+1156 e1 85 96 HANGUL CHOSEONG PHIEUPH-PIEUP
U+11B2 e1 86 b2 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP
U+11B8 e1 86 b8 HANGUL JONGSEONG PIEUP
U+11B9 e1 86 b9 HANGUL JONGSEONG PIEUP-SIOS
U+11D3 e1 87 93 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-SIOS
U+11D4 e1 87 94 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-HIEUH
U+11DC e1 87 9c HANGUL JONGSEONG MIEUM-PIEUP
U+11E3 e1 87 a3 HANGUL JONGSEONG PIEUP-RIEUL
U+11E4 e1 87 a4 HANGUL JONGSEONG PIEUP-PHIEUPH
U+11E5 e1 87 a5 HANGUL JONGSEONG PIEUP-HIEUH
U+11EA e1 87 aa HANGUL JONGSEONG SIOS-PIEUP
U+11F3 e1 87 b3 HANGUL JONGSEONG PHIEUPH-PIEUP
U+11F8 e1 87 b8 HANGUL JONGSEONG HIEUH-PIEUP
U+11FB e1 87 bb HANGUL JONGSEONG KIYEOK-PIEUP
U+313C e3 84 bc HANGUL LET­TER RIEUL-PIEUP HANGUL LETTER LIEUL BIEUB
U+313F e3 84 bf HANGUL LET­TER RIEUL-PHIEUPH HANGUL LETTER LIEUL PIEUP
U+3142 e3 85 82 HANGUL LET­TER PIEUP HANGUL LETTER BIEUB
U+3144 e3 85 84 HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS HANGUL LETTER BIEUB SIOS
U+314D e3 85 8d HANGUL LET­TER PHIEUPH HANGUL LETTER PIEUP
U+316B e3 85 ab HANGUL LET­TER RIEUL-PIEUP-SIOS HANGUL LETTER LIEUL BIEUB SIOS
U+316E e3 85 ae HANGUL LET­TER MIEUM-PIEUP HANGUL LETTER MIEUM BIEUB
U+3172 e3 85 b2 HANGUL LET­TER PIEUP-KIYEOK HANGUL LETTER BIEUB GIYEOG
U+3173 e3 85 b3 HANGUL LET­TER PIEUP-TIKEUT HANGUL LETTER BIEUB DIGEUD
U+3174 e3 85 b4 HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS-KIYEOK HANGUL LETTER BIEUB SIOS GIYEOG
U+3175 e3 85 b5 HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS-TIKEUT HANGUL LETTER BIEUB SIOS DIGEUD
U+3176 e3 85 b6 HANGUL LET­TER PIEUP-CIEUC HANGUL LETTER BIEUB JIEUJ
U+3177 e3 85 b7 HANGUL LET­TER PIEUP-THIEUTH HANGUL LETTER BIEUB TIEUT
U+317D e3 85 bd HANGUL LET­TER SIOS-PIEUP HANGUL LETTER SIOS BIEUB
U+3184 e3 86 84 HANGUL LET­TER KAPYEOUNPHIEUPH HANGUL LETTER PIEUP SUN GYEONG EUM
U+3205 e3 88 85 PARENTHESIZED HANGUL PIEUP PARENTHESIZED HANGUL BIEUB
U+320C e3 88 8c PARENTHESIZED HANGUL PHIEUPH PARENTHESIZED HANGUL PIEUP
U+3213 e3 88 93 PARENTHESIZED HANGUL PIEUP A PARENTHESIZED HANGUL BA
U+3265 e3 89 a5 CIRCLED HANGUL PIEUP CIRCLED HANGUL BIEUB
U+326C e3 89 ac CIRCLED HANGUL PHIEUPH CIRCLED HANGUL PIEUP
U+3273 e3 89 b3 CIRCLED HANGUL PIEUP A CIRCLED HANGUL BA
U+A961 ea a5 a1 HANGUL CHOSEONG TIKEUT-PIEUP
U+A969 ea a5 a9 HANGUL CHOSEONG RIEUL-PIEUP
U+A972 ea a5 b2 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-THIEUTH
U+A973 ea a5 b3 HANGUL CHOSEONG PIEUP-KHIEUKH
U+A974 ea a5 b4 HANGUL CHOSEONG PIEUP-HIEUH
U+A975 ea a5 b5 HANGUL CHOSEONG SSANGSIOS-PIEUP
U+D7CE ed 9f 8e HANGUL JONGSEONG SSANGTIKEUT-PIEUP
U+D7CF ed 9f 8f HANGUL JONGSEONG TIKEUT-PIEUP
U+D7D9 ed 9f 99 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-TIKEUT
U+D7DA ed 9f 9a HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-PHIEUPH
U+D7E1 ed 9f a1 HANGUL JONGSEONG MIEUM-PIEUP-SIOS
U+D7E3 ed 9f a3 HANGUL JONGSEONG PIEUP-TIKEUT
U+D7E4 ed 9f a4 HANGUL JONGSEONG PIEUP-RIEUL-PHIEUPH
U+D7E5 ed 9f a5 HANGUL JONGSEONG PIEUP-MIEUM
U+D7E7 ed 9f a7 HANGUL JONGSEONG PIEUP-SIOS-TIKEUT
U+D7E8 ed 9f a8 HANGUL JONGSEONG PIEUP-CIEUC
U+D7E9 ed 9f a9 HANGUL JONGSEONG PIEUP-CHIEUCH
U+D7F3 ed 9f b3 HANGUL JONGSEONG PANSIOS-PIEUP
U+D7F7 ed 9f b7 HANGUL JONGSEONG CIEUC-PIEUP
U+FFAC ef be ac HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-PIEUP HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL BIEUB
U+FFAF ef be af HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-PHIEUPH HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL PIEUP
U+FFB2 ef be b2 HALFWIDTH HANGUL LET­TER PIEUP HALFWIDTH HANGUL LETTER BIEUB
U+FFB4 ef be b4 HALFWIDTH HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS HALFWIDTH HANGUL LETTER BIEUB SIOS
U+FFBD ef be bd HALFWIDTH HANGUL LET­TER PHIEUPH HALFWIDTH HANGUL LETTER PIEUP