https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+154E e1 95 8e CANADIAN SYLLABICS RWAA
U+154F e1 95 8f CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RWAA