https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 11.0.0
4 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+1512 e1 94 92 CANADIAN SYLLABICS SHII
U+A6B6 ea 9a b6 BAMUM LET­TER SHII
U+16954 𖥔 f0 96 a5 94 BAMUM LET­TER PHASE-D SHII
U+16A13 𖨓 f0 96 a8 93 BAMUM LET­TER PHASE-F SHII