https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+0F0A เผŠ e0 bc 8a TIBETAN MARK BKA- SHOG YIG MGO
U+0FD0 เฟ e0 bf 90 TIBETAN MARK BSKA- SHOG GI MGO RGYAN