https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
4 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+2616 e2 98 96 WHITE SHOGI PIECE
U+2617 e2 98 97 BLACK SHOGI PIECE
U+26C9 e2 9b 89 TURNED WHITE SHOGI PIECE
U+26CA e2 9b 8a TURNED BLACK SHOGI PIECE