https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
81 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+1109 e1 84 89 HANGUL CHOSEONG SIOS
U+1121 e1 84 a1 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS
U+1122 e1 84 a2 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-KIYEOK
U+1123 e1 84 a3 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-TIKEUT
U+1124 e1 84 a4 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-PIEUP
U+1126 e1 84 a6 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-CIEUC
U+112D e1 84 ad HANGUL CHOSEONG SIOS-KIYEOK
U+112E e1 84 ae HANGUL CHOSEONG SIOS-NIEUN
U+112F e1 84 af HANGUL CHOSEONG SIOS-TIKEUT
U+1130 e1 84 b0 HANGUL CHOSEONG SIOS-RIEUL
U+1131 e1 84 b1 HANGUL CHOSEONG SIOS-MIEUM
U+1132 e1 84 b2 HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP
U+1133 e1 84 b3 HANGUL CHOSEONG SIOS-PIEUP-KIYEOK
U+1134 e1 84 b4 HANGUL CHOSEONG SIOS-SSANGSIOS
U+1135 e1 84 b5 HANGUL CHOSEONG SIOS-IEUNG
U+1136 e1 84 b6 HANGUL CHOSEONG SIOS-CIEUC
U+1137 e1 84 b7 HANGUL CHOSEONG SIOS-CHIEUCH
U+1138 e1 84 b8 HANGUL CHOSEONG SIOS-KHIEUKH
U+1139 e1 84 b9 HANGUL CHOSEONG SIOS-THIEUTH
U+113A e1 84 ba HANGUL CHOSEONG SIOS-PHIEUPH
U+113B e1 84 bb HANGUL CHOSEONG SIOS-HIEUH
U+1145 e1 85 85 HANGUL CHOSEONG IEUNG-SIOS
U+115B e1 85 9b HANGUL CHOSEONG NIEUN-SIOS
U+11AA e1 86 aa HANGUL JONGSEONG KIYEOK-SIOS
U+11B3 e1 86 b3 HANGUL JONGSEONG RIEUL-SIOS
U+11B9 e1 86 b9 HANGUL JONGSEONG PIEUP-SIOS
U+11BA e1 86 ba HANGUL JONGSEONG SIOS
U+11C4 e1 87 84 HANGUL JONGSEONG KIYEOK-SIOS-KIYEOK
U+11C7 e1 87 87 HANGUL JONGSEONG NIEUN-SIOS
U+11CC e1 87 8c HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK-SIOS
U+11D2 e1 87 92 HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-SIOS
U+11D3 e1 87 93 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-SIOS
U+11DD e1 87 9d HANGUL JONGSEONG MIEUM-SIOS
U+11E7 e1 87 a7 HANGUL JONGSEONG SIOS-KIYEOK
U+11E8 e1 87 a8 HANGUL JONGSEONG SIOS-TIKEUT
U+11E9 e1 87 a9 HANGUL JONGSEONG SIOS-RIEUL
U+11EA e1 87 aa HANGUL JONGSEONG SIOS-PIEUP
U+11F1 e1 87 b1 HANGUL JONGSEONG YESIEUNG-SIOS
U+3133 e3 84 b3 HANGUL LET­TER KIYEOK-SIOS HANGUL LETTER GIYEOG SIOS
U+313D e3 84 bd HANGUL LET­TER RIEUL-SIOS HANGUL LETTER LIEUL SIOS
U+3144 e3 85 84 HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS HANGUL LETTER BIEUB SIOS
U+3145 e3 85 85 HANGUL LET­TER SIOS
U+3146 e3 85 86 HANGUL LET­TER SSANGSIOS HANGUL LETTER SSANG SIOS
U+3167 e3 85 a7 HANGUL LET­TER NIEUN-SIOS HANGUL LETTER NIEUN SIOS
U+3169 e3 85 a9 HANGUL LET­TER RIEUL-KIYEOK-SIOS HANGUL LETTER LIEUL GIYEOG SIOS
U+316B e3 85 ab HANGUL LET­TER RIEUL-PIEUP-SIOS HANGUL LETTER LIEUL BIEUB SIOS
U+316F e3 85 af HANGUL LET­TER MIEUM-SIOS HANGUL LETTER MIEUM SIOS
U+3174 e3 85 b4 HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS-KIYEOK HANGUL LETTER BIEUB SIOS GIYEOG
U+3175 e3 85 b5 HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS-TIKEUT HANGUL LETTER BIEUB SIOS DIGEUD
U+317A e3 85 ba HANGUL LET­TER SIOS-KIYEOK HANGUL LETTER SIOS GIYEOG
U+317B e3 85 bb HANGUL LET­TER SIOS-NIEUN HANGUL LETTER SIOS NIEUN
U+317C e3 85 bc HANGUL LET­TER SIOS-TIKEUT HANGUL LETTER SIOS DIGEUD
U+317D e3 85 bd HANGUL LET­TER SIOS-PIEUP HANGUL LETTER SIOS BIEUB
U+317E e3 85 be HANGUL LET­TER SIOS-CIEUC HANGUL LETTER SIOS JIEUJ
U+3182 e3 86 82 HANGUL LET­TER YESIEUNG-SIOS HANGUL LETTER NGIEUNG SIOS
U+3206 e3 88 86 PARENTHESIZED HANGUL SIOS
U+3214 e3 88 94 PARENTHESIZED HANGUL SIOS A PARENTHESIZED HANGUL SA
U+3266 e3 89 a6 CIRCLED HANGUL SIOS
U+3274 e3 89 b4 CIRCLED HANGUL SIOS A CIRCLED HANGUL SA
U+A962 ea a5 a2 HANGUL CHOSEONG TIKEUT-SIOS
U+A96C ea a5 ac HANGUL CHOSEONG RIEUL-SIOS
U+A971 ea a5 b1 HANGUL CHOSEONG MIEUM-SIOS
U+A972 ea a5 b2 HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-THIEUTH
U+A97B ea a5 bb HANGUL CHOSEONG HIEUH-SIOS
U+D7D0 ed 9f 90 HANGUL JONGSEONG TIKEUT-SIOS
U+D7D1 ed 9f 91 HANGUL JONGSEONG TIKEUT-SIOS-KIYEOK
U+D7E1 ed 9f a1 HANGUL JONGSEONG MIEUM-PIEUP-SIOS
U+D7E7 ed 9f a7 HANGUL JONGSEONG PIEUP-SIOS-TIKEUT
U+D7EA ed 9f aa HANGUL JONGSEONG SIOS-MIEUM
U+D7EB ed 9f ab HANGUL JONGSEONG SIOS-KAPYEOUNPIEUP
U+D7EE ed 9f ae HANGUL JONGSEONG SIOS-PANSIOS
U+D7EF ed 9f af HANGUL JONGSEONG SIOS-CIEUC
U+D7F0 ed 9f b0 HANGUL JONGSEONG SIOS-CHIEUCH
U+D7F1 ed 9f b1 HANGUL JONGSEONG SIOS-THIEUTH
U+D7F2 ed 9f b2 HANGUL JONGSEONG SIOS-HIEUH
U+D7FA ed 9f ba HANGUL JONGSEONG PHIEUPH-SIOS
U+FFA3 ef be a3 HALFWIDTH HANGUL LET­TER KIYEOK-SIOS HALFWIDTH HANGUL LETTER GIYEOG SIOS
U+FFAD ef be ad HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-SIOS HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL SIOS
U+FFB4 ef be b4 HALFWIDTH HANGUL LET­TER PIEUP-SIOS HALFWIDTH HANGUL LETTER BIEUB SIOS
U+FFB5 ef be b5 HALFWIDTH HANGUL LET­TER SIOS
U+FFB6 ef be b6 HALFWIDTH HANGUL LET­TER SSANGSIOS HALFWIDTH HANGUL LETTER SSANG SIOS