https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 11.0.0
4 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+1114 e1 84 94 HANGUL CHOSEONG SSANGNIEUN
U+11FF e1 87 bf HANGUL JONGSEONG SSANGNIEUN
U+3165 e3 85 a5 HANGUL LET­TER SSANGNIEUN HANGUL LETTER SSANG NIEUN
U+D7DF ed 9f 9f HANGUL JONGSEONG MIEUM-SSANGNIEUN