https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+14F8 e1 93 b8 CANADIAN SYLLABICS SWI
U+14F9 e1 93 b9 CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWI