https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0




3 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+116B e1 85 ab HANGUL JUNGSEONG WAE
U+3159 e3 85 99 HANGUL LET­TER WAE
U+FFCE ef bf 8e HALFWIDTH HANGUL LET­TER WAE