https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0




12 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+1167 e1 85 a7 HANGUL JUNGSEONG YEO
U+117D e1 85 bd HANGUL JUNGSEONG YEO-O
U+117E e1 85 be HANGUL JUNGSEONG YEO-U
U+1186 e1 86 86 HANGUL JUNGSEONG YO-YEO
U+1191 e1 86 91 HANGUL JUNGSEONG YU-YEO
U+11A5 e1 86 a5 HANGUL JUNGSEONG YEO-YA
U+3155 e3 85 95 HANGUL LET­TER YEO
U+318A e3 86 8a HANGUL LET­TER YU-YEO HANGUL LETTER YUYEO
U+D7B0 ed 9e b0 HANGUL JUNGSEONG O-YEO
U+D7B5 ed 9e b5 HANGUL JUNGSEONG U-YEO
U+D7BF ed 9e bf HANGUL JUNGSEONG I-YEO
U+FFCA ef bf 8a HALFWIDTH HANGUL LET­TER YEO